איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  סיכום הקורס דיני תאגידים

  תקציר העבודה

  דיני תאגידים
  תוכן עניינים
  מבוא 1
  עקרונות כלליים בדיני חברות 6
  האישיות המשפטית הנפרדת של החברה 6
  אחריות מוגבלת והרמת מסך 10
  מסמכי ההתאגדות וייסוד החברה 13
  עקרונות כללים בדיני חברות 17
  דוקטרינת אולטרה וירס 19
  מבנה ומשטר 19
  מוסדות החברה וסמכויותיהם 19
  בעיית הנציג,זכויות הצבעה, מנגנוני השוק ומשקיעים מוסדיים 21
  חובות נושאי משרה ובעלי מניות 22
  קיפוח המיעוט 31
  תביעות בעלי המניות - תביעה אישית, תביעה נגזרת ותביעה ייצוגית 32
  הון החברה - הגנה על הנושים 39
  שוק ההון - ההנפקה לצבור 40
  עקרון ה"גלוי הנאות" 40
  יישומו והיקפו של עקרון הגלוי הנאות 44
  איסור הפחתת הון 48
  שעבודים 49
  תרמית בפרוק 49
  סאבורדינציה והרמת מסך 50

  מבוא
  חומר קריאה לשיעור:
  1. סעיפים 1-4, 6-7, 11, 17, 32-35, 46-47, 48, 53-54, 57-58, 82-83, 85, 92, 120-121, 239(ד), 293-294, 298, 352, 367(א), 377 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999
  2. עמודים 2-8 לדברי ההסבר, וסעיפים 1-2 להצעת חוק החברות, התשנ"ו - 1995
  3. ע"א 524/88 פרי העמק נ' שדה יעקב פ"ד מה(4) 529
  האסיפה של האגודה השיתופית החליטה להטיל את החובות של האגודה על חבריה. חלק מהחברים מערערים על החלטה זו. השופט ברק: חוזה שעושה אגודה שיתופית עם צד שלישי יוצר קשר משפטי בין האגודה השיתופית לבין הצד השלישי אין החוזה יוצר קשר משפטי בין חברי האגודה השיתופית לבין הצד השלישי. כמובן, אין מניעה לכך, כי חבר באגודה שיתופית יצורף ליחס המשפטי שבין האגודה לבין הצד השלישי. לשם כך דרושה פעולה משפטית מיוחדת שבכוחה ליצור קשר משפטי מיוחד בין החבר לבין הצד השלישי. עצם היותו של אדם חבר באגודה שיתופית אין בו כדי לצרף אותו ליחס המשפטי שבין האגודה לבין הצד השלישי. עצם קיומה של אגודה שיתופית אינו יוצר כשלעצמו יחסי שליחות בינה לבין חבריה. אין זה סביר להניח כי חבר חייב להשתתף בחובות האגודה בחייה, אף ללא הסכמתו, אך פטור מכך בפירוקה למרות שהחובות נוצרו בחייה. עקרון הקואופרציה לא בא לשלול מהיחיד את קניינו, ולא בא להעניק לרוב את הכוח לשלוט - בדרך של הטלת חיוב לשאת בהוצאות האגודה השיתופית - על רכושו של הפרט בלא הסכמתו. דווקא ההכרה באדם ובכבודו היא המצדיקה, אף מנקודת מבטה של שיטת הקואופרציה עצמה, מתן חסינות לחבר הבודד מפני כוחו של הרוב. סיכומו של דבר: על-פי עקרונות משפט כלליים - אשר לא שונו על-ידי פקודת האגודות - אין אסיפה כללית של אגודה שיתופית מוסמכת להטיל חובת השתתפות לכיסוי חובות האגודה על חבר אגודה שיתופית המתנגד לכך. סמכות האגודה............

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: