איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  פתרון ממ"ן 11 לשון, חברה ותרבות – ציון 100!

  תקציר העבודה

  ממן 11 לשון חברה ותרבות (2023א)

  הקורס: 10641 - לשון, חברה ותרבות
  חומר הלימוד למטלה: יחידות 2-1
  מספר השאלות: 5
  משקל המטלה: 6 נקודות
  סמסטר: 2023א
  מועד אחרון להגשה: 11.11.2022

  שאלה 1 (24 נקודות)

  לפניכם סקירת ספרות על הספר "סיפורי הנביאים" מאת: מוחמד בן עבד אללה אלכִּ סַ אאִ י שיצא
  לאור בהוצאת אוניברסיטת תל אביב בתרגומה של ד"ר אביבה שוסמן. קראו את כל חלקי
  הטקסט וענו על השאלות שאחריו.

  בספרות המוסלמית הקלאסית התפתחה סוגת "סיפורי הנביאים" - גרסאות מוסלמיות
  לסיפוריהן של דמויות מרכזיות במסורות היהודית והנוצרית מעורבות במסורות ערביות על
  נביאים קדומים.

  עיבודים אלה, שראשיתם כבר בקוראן, נעשו ברוח דת האסלאם מחד גיסא, וברוח האגדה
  העממית הרווחת בספרויות העמים מאידך גיסא.

  מחבר הספר שלפניכם, מוחמד בן עבד אללה אלכסאאי, הוא דמות עלומה שפעלה, על פי דעת חלק
  מן החוקרים, במאה האחת עשרה )אחרים סבורים שהמחבר חי בתקופה מוקדמת יותר(.

  המתרגמת, ד"ר אביבה שוסמן, לימדה באוניברסיטה העברית ובמכללה האקדמית לחינוך על שם
  דוד ילין בירושלים. באוניברסיטה עסקה בהוראה ובמחקר בתחומי הלשון הערבית ותרבות
  האסלאם, ובמכללה כיהנה כראש החוג ללשון הערבית. כעת היא עוסקת בתרגום לעברית של
  ספרות ערבית קלאסית ומודרנית.

  סיפור בריאת המים

  אמר אבן עבאס: אחר הדברים האלה ברא אלוהים פנינה לבנה בגודל השמים והארץ, ולה שבעים
  אלף לשונות, והיא משבחת את אלוהים בכל לשון מאותן לשונות בשבעים אלף שפות. אמר כּעַ ְבּ:
  ולה עיניים, אשר לוּ הושלכו בהן הרים שלא ייעקרו, לא היו אלה אלא כזבובים בים הגדול. אחר
  כך קרא לה אלוהים, והיא נחרדה מאימת הקריאה עד שהייתה למים זורמים המכים אלה באלה
  כגלים. ועוד אמר ]המסרן[: כל דבר חדל לעתים לשבח את אלוהים, לבד מהמים; אלה אינם
  חדלים לשבחו, ושבחיהם הלוא הם סערתם ותנועתם. כן ביכרם אלוהים על שאר ברואיו ויצר9
  אותם מקור להם, כמו שנאמר: "ויצרנו כל חי מן המים. הלוא יאמינו?" )סורה .( 30 , 21אז יצאה
  קריאה אל המים לאמור: "הסכיתו!". הִ סכיתו ]המים[ בהמתינם לדבר אלוהים. היו אלה מים
  זכים, נטולי עכרוריות וקצף.

  הקדמת המתרגמת

  התרגום לחיבורו של מוחמד בן עבד אללה אלכּסִ ַאאִ י )להלן: כּסִ ַאאִ י( המוגש בזה לקורא הוא מעין
  המשך לעבודת הדוקטור שלי, העוסקת בשאלת מקומו של חיבור זה בספרות הערבית הקלסית וכן
  בזיקתו למקורות היהדות ובאופיו העממי. הטקסט המרתק הזה רואה אור עתה לראשונה
  בתרגום עברי.

  שם החיבור - סיפורי הנביאים )קִ צַ ץ אלאַ נבְּ ִיאַ א( - אינו ייחודי לכּסִ ַאאִ י. זהו שמה של סוגה
  בספרות הערבית הקלסית, ורבים החיבורים הנמנים עמה וקרויים בשם זה. הסוגה עוסקת בעיקר
  בבריאת העולם והאדם ובבני ישראל ונביאיהם, בדומה למקרא ולאגדות חז"ל, ומעט גם בישוע
  ובאבות הנצרות, בדומה לברית החדשה ולחיבורי אבות הכנסייה. בהמשך אתאר את הרקע
  להתפתחותה של הסוגה ואת אופייה הדתי והספרותי.

  ) 6נק'( א. הגדירו את חמשת מרכיבי התקשורת וציינו אותם לפי הקטע.

  ) 12נק'( ב. יאקובסון הציע לחלק את פונקציות הלשון לשישה תחומים. מצאו שלוש מהם בקטע שלעיל ונמקו את קביעתכם.

  ) 6נק'( ג. כשירות תקשורתית: מהם סוגי הידע הנדרשים כדי להבין את "סיפור בריאת המים" לעיל.

  שאלה 2 (16 נקודות)

  קראו את הקטע הבא וענו על השאלות שאחריו.

  תארו לכם ניסוי ובו ביקשו מילדים דוברי שתי שפות לצייר דמות של "אדמה". מחצית מהילדים
  שמשתתפים בניסוי דוברים שפה שבה "אדמה" היא שם עצם ממין נקבה )כמו בעברית(, והמחצית
  השנייה דוברת שפה שבה "אדמה" היא שם עצם ממין זכר )אף אחד מהילדים לא דובר את שתי
  השפות.(.

  ) 8נק'( א. לאילו הבדלים ניתן לצפות בין הציורים של שתי קבוצות הילדים לפי השערת
  ספיר-וורף? הסבירו את הנחתכם.
  ) 8נק'( ב. הסבירו את תיאוריית האוניברסאליות הלשונית של חומסקי. האם הטקסט
  המובא לעיל תומך בתיאוריה? נמקו.

  שאלה 3 (24 נקודות)

  ) 14נק'( א. הגדירו בקצרה את המושגים האלה:
  דיאלקט אזורי; סוציולקט; אתנולקט; אנטי לשון, ארמילקט, אידיולקט, ז'רגון מקצועי.

  ) 10נק'( ב. לפניכם שני קטעים. ציינו את הלשון המשתקפת בכל אחד מן הקטעים, והביאו דוגמות מתוך הקטעים לביסוס קביעתכם.

  קטע א: קטע מעובד מתוך פורום תפוז "מוזיקה קלאסית ואופרה"

  הייתי בקונצרט שבוע שעבר בבנייני האומה. השטראוס לא היה ממש גרוע, אבל
  היה ממוצע - לא יותר מזה. הברוקנר הפתיע מאוד לטובה. אני די מכיר ודי אוהב
  את היצירה. הביצוע האולטימטיבי לדעתי? צ'ליבידאקה. רק צ'ליבידאקה לדעתי
  הבין והפנים שה" "feierlichהוא בעצם maestosoבכל המובנים.
  הבעיה החוזרת שבעצם תמיד תעכיר על קונצרטים של הפילהרמונית לדעתי זה
  חוסר באלאנס. הכל קשור לזה: 30כינורות שנשמעים כמו 3חולים ועייפים,
  קרננים שמנגנים פורטה בתור פיאנו ופיאנו בתור פורטה, כלי עץ שלא תמיד
  יוצאים מספיק החוצה.
  אז מה עם זובין מהטה הוא מנצח בינוני. הוא בכל זאת המנצח, וכשמנצח עומד
  מול תזמורת - בעיה נוספת היא שהנגנים לא נשמעים למנצח. התזמורת צריכה
  לעשות מה שהוא אומר לה לעשות. ואם זה אומר שהכנרים צריכים לנגן טרמולו
  בפורטיסימו למשל, זה אומר מבחינתי שגם הקונצרטמייסטר וגם זה שיושב
  בפולט האחרון - צריכים לתת כל אחד את המיטב שלו.
  לסיום, חבל שכל מי שדיברתי איתו אחר כך רק התלונן על כמה "ברוקנר
  משעמם."

  קטע ב:

  יוסי:"אברהם, שמעת שנגמרו הסמים?".
  אברהם:"חס וגראס, אני תמיד שומר שתי אצבעות למקרה חירום.".
  יוסי: "אחי, תדליק ת'באנגילה, נפיל ראש."
  אברהם: "יש באנג, יש בוף, יש סוטול!"
  יוסי: "תעביר ת'קססה, אני בדודא אשש".
  מילון פירושים: אצבע = יחידת מדידה של חשיש; קססה = חשיש וטבק קצוצים
  ביחד.; בוף = חתיכת חשיש המספיקה פחות או יותר לג'וינט; דודא = הצורך של
  הנרקומנים בסם.

  שאלה 4 (18 נקודות)

  קראו את המאמר "חשיבות השפה העברית לשילוב ולקידום האוכלוסייה הערבית בשוק
  התעסוקה" מאת שירלי מרום. ציינו שלושה קשיים העומדים בפני האוכלוסייה הערבית בגלל
  חוסר השליטה בעברית, והציגו שלוש דרכים ששירלי מרום מציגה להתמודדות עם הקשיים.
  :המאמר מפורסם בכתובת
  https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/F489CADF-99FB-426D-92D7-AE8AAB1E5694/183414/15.pdf

  שאלה 5 (18 נקודות)

  לפניכם קטע קצר. מצאו בקטע שש מילים בסלנג, וציינו את דרך תצורתן.

  צ'מעי קטע שהיה לי בבחינה באנגלית... ישבתי יומיים וחרשתי למבחן. למדתי מה-זה טוב.
  אמרתי לעצמי שאין מצב שאני לא מצליח בבחינה הזותי! אחרי שנכשלתי בבחינה הראשונה,
  נכנסתי לדיכי, ואמרתי לעצמי שהפעם אני מביא אותה בהפוכה, ומוציא ציון משו-משו, יעני, ציון
  חבל"ז.

  * כולל תשובות לכל השאלות

  * הממן בדוק וכולל את הערות המנחה לצורך למידה

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: