איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  מטלת מנחה (ממ"ן 11) חובה – בקורס: 10769 יסודות המחקר הכמותי א'

  תקציר העבודה

  מטלת מנחה (ממ"ן) - 11 חובה

  הקורס: – 10769 יסודות המחקר הכמותי א'
  חומר הלימוד למטלה: יחידות 1-2 והחלקים המתאימים במדריך הלמידה.
  יש להתבסס בתשובות על חומר הקריאה.

  מספר השאלות: 3 משקל המטלה: 10 נקודות
  סמסטר: א 2022 מועד אחרון להגשה: 11.11.2021

  יש לענות על כל סעיפי השאלות במלואם

  שאלה 1 (35 נקודות):
  קבוצת חוקרים טוענת שאנשים בעלי חוסן נפשי גבוה חווים פחות טרדות יומיומיות (כמו ויכוחים
  בעבודה, הצורך לעמוד במועדי הגשה וכד.)' לשם כך, בזמן משבר הקורונה החוקרים גייסו דרך
  לינק שפורסם ברשתות חברתיות, 180מתנדבים שענו על סקר אינטרנטי. ראשית, המשתתפים
  התבקשו לענות על שאלון הבודק חוסן נפשי ( .)Sense of coherence – SOCהציון בשאלון נע בין 1
  "חוסן נפשי נמוך מאוד" ל-5" חוסן נפשי גבוה מאוד". לגבי הטרדות היומיומיות, המשתתפים
  נתבקשו להיזכר בטרדות שחוו בחודש האחרון ולדווח על כמותן (הציון הסופי הוא סך כמות
  הטרדות שדווחו.)
  א. מה הם משתני המחקר (הבלתי תלוי והתלוי) ברמה התיאורטית? [ 6נק']
  ב. מה הם משתני המחקר ברמה התצפיתית? [ 6נק']
  ג. מה היא השערת המחקר? [ 3נק']
  ד. האם השערת המחקר עומדת בדרישת הבחינות? הגדירו והסבירו. [ 5נק]'
  ה. האם השערת המחקר עומדת בדרישת הרלוונטיות? הגדירו והסבירו. [ 5נק']
  ו. באיזה מערך מחקר השתמשו החוקרים (מתאמי או ניסויי)? הגדירו כל מערך והסבירו.
  [ 10נק']

  שאלה 2 (35 נקודות):
  חוקרת מעוניינת לבחון בקרב סטודנטים בישראל את ההשערה כי סטודנטים מבוגרים יותר
  נוטים להיות מרוצים פחות ממוסד הלימודים שלהם. לשם כך פנתה החוקרת למזכירויות כל
  מוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ, וביקשה את כתובת האי-מייל של כל הסטודנטים הרשומים
  לתואר ראשון. מתוך כל רשימה, החוקרת הגרילה 1,673 סטודנטים, אליהם שלחה את השאלון
  לכתובת האי-מייל הסטודנטיאלית שלהם. בשאלון נשאלו המשתתפים על פרטי רקע, ביניהם
  הגיל. כמו-כן, שביעות הרצון של הסטודנטים ממוסד הלימודים שלהם נמדדה על-גבי סולם הנע
  מ-" 1 לא מרוצים כלל" עד "4 מרוצים מאוד". 1,200 סטודנטים החזירו את השאלון מלא
  לחוקרת.
  א. קבעו מהי אוכלוסיית המחקר? מסגרת הדגימה? והמדגם? [ 6נק']
  ב. הגדירו מה היא דגימה הסתברותית. הסבירו אילו סוגי דגימה הסתברותית קיימים? [6
  נק.]'
  ג. הגדירו מהי דגימה לא הסתברותית. הסבירו אילו סוגי דגימה לא הסתברותית קיימים?[ 6נק']
  ד. באיזה סוג דגימה נעשה שימוש במחקר הנוכחי? הסבירו. [ 3נק']
  ה. מהו מערך המחקר – מתאמי או ניסויי? האם במחקר הנוכחי, ניתן לשנות את מערך
  המחקר (ממתאמי לניסויי או ההיפך?) [ 6נק']
  ו. מן המחקר עולה כי סטודנטים מבוגרים יותר נוטים להיות מרוצים פחות ממוסד
  הלימודים, בעיקר אצל נשים (אך לא אצל גברים.) זאת ועוד, נמצא שככל שהגיל עולה יש
  צורך ביותר תמיכה טכנית. צורך זה מוביל לפחות שביעות רצון ממוסד הלימודים. קבעו
  והסבירו איזה סוג של קשר מתואר בשני הממצאים הללו – מזויף, מותנה, מתווך, ישיר?
  [ 8נק']

  שאלה 3 (30 נקודות, 6 לכל מושג):
  לפניכם רשימה של 5 מושגים. הגדירו כל אחד מהמושגים בפסקה קצרה (בהגדרות הסתמכו על
  חומר הקריאה, אך השתמשו במילים שלכם:)
  א. הגדרה אופרציונלית נמדדת וניסויית
  ב. הסבר חלופי
  ג. דגימת אשכולות
  ד. אמפיריות ואובייקטיביות
  ה. שיטת הסמכות לרכישת ידע

  **יש תשובות לכל השאלות**.

  חיפוש מתקדם


  חפש ב:

    

  דילוג לתוכן